میزبانی وب ایران
میزبانی وب بسته یک
تومان200,000/سالیانه
  میزان فضا 250 مگابایت

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران cPanel

  امکانات جانبی نامحدود

  پایگاه داده نامحدود

  وب سرور Litespeed

  موقعیت سرورها ایران
پلان ۷۶۸ مگابایت
تومان200,000/سالیانه
  میزان فضا 250 مگابایت

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران cPanel

  امکانات جانبی نامحدود

  پایگاه داده نامحدود

  وب سرور Litespeed

  موقعیت سرورها ایران
میزبانی وب بسته دو
تومان400,000/سالیانه
  میزان فضا 500 مگابایت

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران cPanel

  امکانات جانبی نامحدود

  پایگاه داده نامحدود

  وب سرور Litespeed

  موقعیت سرورها ایران
میزبانی وب بسته سه
تومان650,000/سالیانه
  میزان فضا 1000 مگابایت

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران cPanel

  امکانات جانبی نامحدود

  پایگاه داده نامحدود

  وب سرور Litespeed

  موقعیت سرورها ایران
میزبانی وب بسته چهار
تومان700,000/سالیانه
  میزان فضا 2500 مگابایت

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران cPanel

  امکانات جانبی نامحدود

  پایگاه داده نامحدود

  وب سرور Litespeed

  موقعیت سرورها ایران
میزبانی وب بسته پنج
تومان880,000/سالیانه
  میزان فضا 3000 مگابایت

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران cPanel

  امکانات جانبی نامحدود

  پایگاه داده نامحدود

  وب سرور Litespeed

  موقعیت سرورها ایران
میزبانی وب بسته شش
تومان1,000,000/سالیانه
  میزان فضا 5000 مگابایت

  پهنای باند نامحدود

  کنترل پنل کاربران cPanel

  امکانات جانبی نامحدود

  پایگاه داده نامحدود

  وب سرور Litespeed

  موقعیت سرورها ایران